Recensioner

Vi söker den perfekta skärmen till vår MacBook

Kan ultraskarp 4K-skärm från Dell utmana LGs Thunderbolt-skärm

Vill du ha en stor bra skärm när du arbe­tar men ändå inte ge upp din bär­bara dator? Vi ställer oss frå­gan om vi kan kom­ma ifrån att beta­la 12 000 kro­nor för skär­men som Apple rek­om­mender­ar genom att hit­ta bra alternativ.

Under­teck­nad job­bar som grafik­er och har provat endel skär­mar, men kom­mer alltid till­ba­ka till min Apple Thun­der­bolt Dis­play. Inte bara för att jag är obotligt föräl­skad i Apple utan för färgåter­givnin­gen och kali­brerin­gen sak­nar mot­sty­cke. Sen ska vi inte stic­ka under stolen med att det väger in en hel del att den är väldigt vack­er på skrivbor­det. Även om Apples 27-tum­mare har giv­it myck­et kär­lek så bör­jar upplös­nin­gen kän­nas låg med sina 2560x1440 och jak­ten på den per­fek­ta 4K-skär­men för sin Mac­Book Pro har börjat.

Så vad efter­frå­gar vi i den per­fek­ta skärmen?
Blickar har drag­its till LG 4K Thun­der­nolt Dis­play som Apple själ­va säl­jer men med pris­lap­pen på 12 000 kro­nor så får det för­bli en dröm. Sänker vi stan­dar­d­en något och nöjer oss med USB‑C, men fort­farande får en stor skarp skärm med inbyg­gd hubb som läm­nad en ensam skärm med en kabel till­sam­mans med vår Mac­Book på skrivbor­det så är vi nöj­da. Så vi fick upp ögo­nen för den­na skärm — Dell Ultra­Sharp 4K USB‑C.

Vi får en skarp skärm med 3 840 x 2 160 i upplös­ning med 163 ppi och en färgåter­givn­ing som ger 95% DCI‑3, 99% sRGB och 99% Rec 709 vilket ger ett brett spek­tra och med ett färgdjup på 1,07 mil­jarder vilket sägs vara 64 gånger mer färgdjup än en van­lig skärm till­sam­mans med hög ljusstyr­ka och en kon­trast på 1 300:1 så får vi en otroligt skarp bild som vis­ar detal­jer och färg­er så verk­lighet­stro­get det går, får vi en känsla av. Med VESA Dis­play­H­DR™ 400-cer­ti­fikat  får vi snabb färgskift­ning och fler nyanser i skär­men som pas­sar både spel och ska­pande. Vi upplever den lika skarp och krispig som Reti­na-skär­men på vår Mac­Book, dock med en matt fin­ish istäl­let för den glas­blan­ka vi är vana att se på Apples produkter.

Vi plac­er­ar skär­men på skrivbor­det och ger den ström. Sedan tar vi helt enkelt bara den med­föl­jande USB-C-kabeln och sät­ter i datorn. Det blinkar till och vi har bild direkt. Skär­men har gott om ingån­gar på bak­si­dan och vi plug­gar in en SSD med våra pågående jobb och smack så kan vi öpp­na och fort­sät­ta arbetet. Med en kabel in i datorn som ger laddning på 90W, över­föring av bild, video och kon­takt med skär­mens inkop­plade enheter. Svårare ska det inte vara, med USB‑C får vi inte sam­ma hastighet som vi skulle få med Thun­der­bolt, men vem vill tänk­ta på det? Här får vi vad vi efterfrågat.

Med max­up­plös­ning blir allt väldigt litet. Vi har inte var­it inne i bildin­ställ­ningar och vari­er­at upplös­ning sedan den bis­tra PC-tiden, men här behöver vi se över inställ­ningar­na så att vi fak­tiskt ser vad som visas på skär­men. Det vis­ar sig bli en viss inlärn­ingskur­va att gå över till dessa 4K skär­mar, 500 pixlar har alltid var­it 500 pixlar, men här visas det som ett frimärke på skär­men. Men vi kan ta oss in i pix­el­nivå och ändå få skarpa pixlar som gör att vi enkelt kan arbe­ta med den pre­ci­sio­nen vi sak­nat på skär­mar med lägre upplösning.

Kop­plar vi bort vår dator för att ta med oss den så minns ock­så skär­men inställ­ningar­na sedan för­ra använd­ning och direkt när vi kop­plar in datorn igen så star­tar den snabbt och har sam­ma bildin­ställ­ningar. Vilket vi upplevt kan vara ett prob­lem med andra skär­mar med USB-C-hub, att skär­men ibland inte star­tar automa­tisk och att inställ­ningar­na vi gjort inte finns kvar samt att enheter kop­plade till skär­men inte hit­tas direkt. Men här slip­per vi det­ta och tiden vi använd skär­men har det­ta aldrig miss­ly­ck­ats den tänds och alla ens enheter har både ström och kon­takt med datorn.

På bak­si­dan hit­tar vi ingån­gar för ström, HDMI, Dis­play­Port, USB‑C/DisplayPort, ljudut­gång, två USB‑A samt en USB‑A och USB‑C på sidan av skär­men. I paketet får vi med USB‑C till C, USB‑C till A och Dis­play­Port-kabel för att kun­na väl­ja anslut­ning och kom­mer snabbt igång.

Skär­men har tun­na ramar vilket gör den gan­s­ka liten trots sina 27 tum och fram­ifrån ser vi bara skär­men och en svart list på en cen­time­ter och en liten log­ga som inte stör. Foten är rek­tan­gulär och i en något mörkare nyans än vår dators rymd­grå kulör. Alla delar är i plast men ger ett gan­s­ka över­ty­gande met­all-place­bo. Sta­tivet är fäst i en infälld cirkel i mit­ten av foten och låter oss vri­da skär­men, det är ock­så enkelt att höja och sän­ka samt ändra syn­vinkel. Vi får även möj­ligheten att vri­da skär­men till porträt­tläge som vi sedan får stäl­la in manuellt i bildin­ställ­ningar. Den tun­na ramen gör att vi enkelt skulle kun­na använ­da två sty­ck­en bred­vid varan­dra med en obe­ty­dlig död zon mel­lan skärmarna.

Sum­mer­ing
Den­na skärm ger vad vi efter­frå­gar och är opti­mer­ad för att använ­das med en bär­bar dator som snabbt kan kop­plas ur och in. Skär­pa, färg och kon­trast läm­nar inget mer att öns­ka. Den är snygg och enkel i desig­nen samt har ingån­gar så vi klarar oss och sta­bil kop­pling till datorn via den ensam­ma USC-C-kabeln som ock­så håller vår dator vid liv. Vi kan inget annat än att rek­om­mendera den och kan inty­ga att det­ta nog är en av de bät­tre skär­mar­na att använ­da till den bär­bara Apple-datorn, vilket Applein­sid­er stöd­jer oss i.

Skär­men säljs hos flera åter­försäl­jare och bäs­ta pris i skri­vande stund är 7 495 kro­nor.

Plus

  • 4K-bilden
  • Sta­bil kop­pling med USB‑C både för bild, laddning och kop­pling till andra enheter
  • Till­räck­ligt med ingångar
  • Myck­et bil­li­gare än LG Thunderbolt

Minus

  • Vore trevligt med exk­lu­si­vare material
  • Endast för den som job­bar kreativt eller har extra pengar

Betyg 4,5/5

Teknikveckan rekommenderar starkt

Pro­duk­t­si­da: Dell Ultra­Sharp 4K USB‑C.

Kommentarer