Smarta Hem

VOCOlinc har en egen HomeKit-kamera på gång

Givetvis med stöd för HomeKit Secure Video också

För bara något år sedan fick man leta med ljus och lyk­ta efter en kam­era som hade stöd för Home­K­it Secure Video. Som tur är går utveck­lin­gen framåt och nu dyk­er det upp nya kameror med jäm­na mellanrum.

Tjeckiska före­taget VOCOl­inc drar sitt strå till stack­en nu och har pre­sen­ter­at VOCOL­inc VC1 Opto Smart Indoor Cam­era. Deras förs­ta kam­era kom­mer att exk­lu­sivt stöd för Apple Home­K­it och Home­K­it Secure Video och är en kam­era som kan panor­era och tilta, s k Pan & Tilt.

VOCOL­inc VC1 Opto Smart Indoor Cam­era finns lis­tad på före­tagets hem­si­da och är plan­er­ad att släp­pas i mars månad med ett pris på €47,99 vilket får ans­es vara prisvärt. Kam­er­an har 3 MP med 1080p, tvåvägskom­mu­nika­tion, 4 st inbyg­g­da IR LED för opti­malt mörk­erseende, upp till 6 meter. Den kan rotera 350° och tilta 117° vilket gör att du bör kun­na se det mes­ta som hän­der i det rum där kam­er­an finns plac­er­ad. Det med­föl­jer en plat­ta som gör att du kan mon­tera den i taket för bät­tre överblick. Lagring sker via iCloud så ingen lokal lagring eller extern molntjänst.

Kam­er­an ansluts till ditt wifi-nätverk och använ­der USB‑C för att få ström.

Blir den­na ett bra alter­na­tiv till Eufy Pan & Tilt?

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer