Apple
Foto: Maria Eklind (CC BY-SA 2.0)

Apple öppnar kontor i Göteborg

Skall förbättra Apples kartor

När Apple kom­mer till Göte­borg är det tyvärr ej som butik.

Enligt Fastighetsverige är det dags för bästkusten att bli begå­vade med ett Apple-kon­tor. Och av allt att döma är det just ett kon­tor som kom­mer och inte en butik. Verk­samheten sägs vara pro­gra­mutveck­ling. Huru­vi­da man köpt något bolag i Göte­borg eller bara vak­nade upp och beslu­tade sig för att öpp­na kon­tor med kana­lut­sikt är ej känt. Apple själ­va är tys­ta som möss.

Kon­toret skall vara 500 kvadram­e­ter och finnas på Sto­ra Nygatan. Ser vi till för­val­tar­nas fastighets­bestånd så har de två sty­ck­en fastigheter på den gatan och det är Sto­ra Nygatan 27,29 samt Sto­ra Nygatan 31. Ingen av dem ser ut att vara särskilt läm­pade för butiksverk­samhet och är ock­så trots allt lite långt i från paradga­tor­na i stan.

Stora Nygatan 31

Stora Nygatan 27,29

Sedan tidi­gare finns sven­s­ka Apple på Kungstan 49 i Stock­holm dit de fly­t­tade från Kista 2005. Medan det även finns kon­tor i Linköping sedan Apple köpte upp gam­la C3 Tech­nolo­gies samt i Malmö där man sam­lat oli­ka skån­s­ka upp­köp så som Algo­trim och Polar Rose. Tidi­gare har man även fun­nits i Lund men det är den­na avdel­ning som fly­t­tat till Malmö.

Om vi får spekulera fritt så definieras Göte­borg av sin bilin­dus­tri. Vol­vo Cars har ska­p­at sig en stor kom­pe­tens runt elek­tri­fier­ing och autono­ma bilar. Man har till och med ett dedik­er­at dot­ter­bo­lag som bara job­bar med det sist­näm­n­da. Att få job­ba cen­trala Göte­borg i stäl­let för Tors­lan­da eller Lind­hol­men som båda lig­ger på Hisin­gen, andra sidan Göta Älv, kan vara attrak­tiv bara det för den som bor inne i stan.

Kanske är det­ta ett sätt att loc­ka över kom­pe­tens. Alla ingen­jör­er kan ju inte kom­ma från Tes­la och soli­ga Kali­fornien om en bil­sat­sning skall rul­la i hela världen.

Upp­dat­er­at 12 jan 2021: Vi kan kon­stat­era att vår tes om bilin­dus­trin var felak­tig. Göte­borgskon­toret kom­mer dri­vas av en eller flera från C3 Tech­nolo­gies som Apple köpte 2011. Det bety­der med störs­ta san­no­likhet att man kom­mer job­ba med kart-delen. Det skall tidi­gare ha var­it ute job­ban­sökningar relat­er­at till Datorseende (Com­put­er Vision) och Mask­inin­lärn­ing ute med arbet­splats Göte­borg..

Fotot längst uppe är taget av Maria Eklind och licen­sier­at under CC BY-SA 2.0.

Kommentarer