Apple

Eve Cam är en kamera bara för Apple

Secure Indoor Camera
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Eve, före­taget bakom fler­talet smar­ta hempro­duk­ter har släppt en smart kam­era under nam­net Eve Cam Secure Indoor Cam­era.

Men det är inte bara kam­er­an som är smart. Det smar­ta med den är att Eve valt att näs­tan helt gå på Apples Secure Video spåret. Visst kam­er­an går att läg­ga till i Eves egna app men det är inget som nöd­vändigt.

Eve Cam Secure Indoor Camera

För de oin­vig­da så kom­mer här först en förk­lar­ing till Apple Home­K­it och Apple Secure Video.

ios13-homepod-apple-tv-automation-hero

Home­K­it är Apples egna sätt att styra smar­ta hem-pro­duk­ter. För att använ­da det så behövs anti­n­gen en Apple TV HD eller senare, en iPad med senaste iPa­dOS eller en Home­Pod som kom­mer fungera som din hem­ma hub. Om en pro­dukt är Home­K­it-kom­pat­i­bel så går den att läg­ga till i Apples app HemVäl i appen Hem så går det att ska­pa automa­tis­eringar och sce­nar­i­er så som att en lam­pa ska tän­das vid ett visst klock­slag eller släckas när sista per­so­n­en går hemifrån.

Apple har seden lanser­at Apple Secure Video där Home­K­it-kom­pat­i­bla kameror kan få stöd för att lagra video­datan på Apples molnla­gringstjänst iCloud. Det här gör att vi slip­per ha fler­talet oli­ka prenu­mer­a­tionstjän­ster hos oli­ka tillverkare för att lagra all video som våra kameror fil­mar. Det som krävs för att använ­da Apples lagring är ett abon­ne­mang på 200 GB på iCloud.

Tillverkar­na av över­vakn­ingskameror har långsamt när­mat sig Apple Secure Video och ibland erb­ju­dit både sin egna + Apples. Men med Eves senaste kam­era så är det enbart Apples Secure Video som gäller. Så är du inte insyl­tad eller hade tänkt att doppa tår­na i Apples ekosys­tem så är det här inte kam­er­an för dig. Är det däre­mot så att du redan har bör­jat byg­ga på ditt smar­ta hem så kan den här kam­er­an vara högst aktuell för dig.

Eve Cam Secure Indoor Camera

Kam­er­an mäter 122 x 65 x 60 mm, vilket få ans­es som litet. Den har en rund form med hög­ta­lare bak­till för tvåvägskom­mu­nika­tion. Ett ställ som går att vin­kla för att fäs­tas på väggen och kam­er­an kom­mer med en kabel på 220 cm vilket är väl till­t­aget för att kun­na plac­era kam­era på ett väl valt ställe. Neg­a­tivt är att kabeln är en micro-USB. Men då kabeln ska sit­ta i hela tiden så är det något vi kan ha överseende med, även om vi hade önskat att det var­it en USB‑C kabel värdig år 2020.

Eve Cam Secure Indoor Camera

Att fäs­ta kam­er­an på väggen går väldigt lätt med den till­hörande mag­net­plat­tan. Ett bor­rhål och sen sit­ter den där den ska. Skruv och plugg föl­jer med, men även en klis­ter­lapp för den som inte vill bor­ra i väggen.

Eve Cam Secure Indoor Camera

Kam­er­an är helt i svart med en Eve logo i vitt på foton. Vi önskar dock att kam­er­an skulle kom­ma i vitt som mån­ga av Eves andra Home­K­it­pro­duk­ter. En svart kam­era syns mer än vad en vit kam­era gör vilket gör att kam­er­an i sig syns mer i hem­met, något vi oftast inte vill. Kam­era går att vin­kla och rotera för att opti­mera posi­tio­nen och med en kam­er­avinkel på 150° så får vi med det mes­ta vi vill i bild. Kam­er­an fil­mar i 1080p/24fps i H.264. Mörk­erkam­er­an ska klara av upp till fem meter. Även om vi tyck­er att den prester­ar bät­tre än så. Kam­er­an kop­plar upp mot Wi-Fi och klarar av både 2,4 GHz och 5 GHz.

Instal­la­tio­nen av kam­er­an går blixtsnabbt. Vi skan­nar Home­K­it-koden som sit­ter under foten på kam­er­an direkt i Hem-appen. Kam­er­an dyk­er upp i då direkt upp Hem-appen och vi kan se en ögonblicks­bild direkt i appen. Klickar vi på den så får vi upp live-stream. Det går att i Apple Home­K­it att stäl­la in kam­er­ans beteende när vi är hem­ma och när vi är bor­ta. Alter­na­tiv­en är Av, Iden­ti­fiera aktivitet, Ström­ma och Ström­ma och tillåt inspel­ning.

Apple secure video Eve cam

Kam­er­an funger­ar även som rörelsede­tek­tor och i Apple Home­K­it dyk­er kam­er­an upp som två oli­ka enheter. En kam­era och en rörelsesen­sor. Det går allt­så att använ­da kam­er­ans rörelsesen­sor för att ska­pa automa­tis­eringar. Som tillex­em­pel så när kam­er­an noter­ar att en per­son går in på kon­toret så ska lam­por­na tän­das. Medan om det är hun­den som går in på kon­toret så ska inget alls ske. (Ja, Home­K­it klarar av att avgöra vad kam­er­an ser. processen av att avgöra om det är en män­niska eller en hund görs direkt på din hem­ma hub och lad­das således inte upp i någon mol­ntjänst).

Sammanfattning

Eve Cam Indoor Secure Cam­era är kam­er­an för dig som valt Apple Home­K­it. Eve Cam rid­er på Apples enkel­het och används direkt i Apple Home­K­it utan några andra appar eller prenu­mer­a­tionstjän­ster. Kam­er­an lev­er­erar en 150° bild, ett mörk­erseende på 5 meter och i Home­K­it dyk­er den upp som två oli­ka enheter. En rörelsesen­sor och en kam­era. Kam­er­an har ett ställ med mag­net i bot­ten som gör att den med enkel­het går att mon­tera varhelst i hem­met med hjälp av den med­föl­jande met­all­brick­an.

Plus

 • Enkel att installera
 • Liten
 • Bra bil­dom­fång
 • Inga prenu­ma­ra­tionstjän­ster utöver iCloud

Minus

 • Kom­mer endast i svart färg
 • Använ­der sig av micro-USB

BETYG

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 5/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na: 4/5
 • Instal­la­tion 5/5

TOTALBETYG 4/5

Teknikveckan rekommenderar

Kam­er­an kostar €149.94 från Eve Store och 1699 kr från web­hallen.

Apples oli­ka lagrings­plan­er ser ut som föl­jande i dag och det ska tilläg­gas att vide­ofilmer­na inte tar av datautrym­met på iCloud. Med en dat­a­plan på 200 GB så kan vi läg­ga till en kam­era och med en dat­a­plan på 2 TB så kan vi läg­ga till 5 kameror.

Sverige3 (SEK)
50 GB: 9 SEK
200 GB: 29 SEK
2 TB: 89 SEK

Det har ryk­tats om att Apple kom­mer släp­pa en sam­lad dat­a­plan som går under nam­net Apple One som sam­lar ihop flera av Apples tjän­ster så som Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade och iCloud till ett något reduc­er­at pris jäm­fört med kost­naden för var­je tjänst för sig.

Kommentarer