Android

Lång väntan på svensk Chromecast med Google TV

Sommaren 2021

Google Chrome­cast med Google TV kom­mer inte till Sverige för­rän i mit­ten av näs­ta år.

När Google pre­sen­ter­ade nya Chrome­cast-enheten med fjär­rkon­troll och inbyg­gt menysys­tem hette det att den skulle kom­ma till USA direkt och i fler län­der i slutet av året. Men då den även släpptes till försäljn­ing med start 15 okto­ber i län­der så som Tysk­land, Storbri­tan­nien och Frankrike antog vi att Sverige skulle vara med i län­der­na i slutet av året.

Så är inte fal­l­et, vi får den inte för­rän juni 2021 enligt en högt upp­satt chef på Google som med­de­lar det­ta i ett svar på Twit­ter. Dock är det det­ta som är våg 2 enligt sam­ma tweet så var­för de uttryck­te sig som de gjorde i pre­sen­ta­tio­nen är högst oklart.

Kommentarer