Spel

Så får du 4K i 120 Hz från Xbox Series X eller Playstation 5

Köp ny TV
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Prisjakt

När Xbox Series X och Playsta­tion 5 lanseras är en stor nyhet att de klarar att lev­er­era 4K-upplös­ning i hela 120 Hz — men det är inte utan utmaningar.

Utöver kortare laddningstider kom­mer den högre upplös­nin­gen och den snab­bare upp­da­ter­ings­frekvensen vara de sto­ra nyheter­na när vi byter ut våra gam­la kon­sol­er till Xbox Series X och Playsta­tion 5 i novem­ber. Vi kom­mer kun­na uppl­e­va hela 3840 × 2160 pixlar (4K UHD) i 120 Hz jäm­fört med 1920×1080 i 30 Hz, och i några fall 60 Hz, som de fles­ta spe­len tuf­far på i på Playsta­tion 4 och Xbox One.

PS4 Pro och Xbox One X klarar emeller­tid 4K men även där med rel­a­tivt låg uppdateringsfrekvens.

Stående Playstion 5

Därför måste du eventuellt köpa ny TV

Men för att maximera de nya kon­sol­er­na så måste vi ock­så ha kom­pat­i­bla tv-appa­rater. Vis­serli­gen stöd­jer de fles­ta både 4K och 120 Hz men tyvärr klarar de inte att ta in det från exter­na käl­lor. Prob­lemet är helt enkelt att HDMI-por­tar­na i de fles­ta fall är för gam­la. Det krävs näm­li­gen den senaste HDMI-stan­dar­d­en som fått nam­net HDMI 2.1 för att det skall gå.

Det­ta fanns över­hu­vud­taget inte på någon tv-mod­ell innan 2019. Det året lanser­ade LG, Pana­son­ic samt Sony mod­eller. I år hop­pade även Sam­sung på tåget. Varken Philips, Sharp, TCL eller någon av de övri­ga har lanser­at någon kom­pat­i­bel TV än så länge.

Genom att klic­ka på respek­tive varumärke för att se den tillverkares kom­pat­i­bla mod­eller hos Pris­jakt medans här har du alla kom­pat­i­bla mod­eller oberoende tillverkare. Om du vet med dig att din tv har eARC så bety­der det ock­så att den har HDMI 2.1.

Xbox Series X släpps på mark­naden den 10 novem­ber till ett pris av 5695 kro­nor medan vi fort­farande vän­tar på pris och lanser­ings­da­tum för Playsta­tion 5.

Överkurs

Hz är förko­rt­nin­gen på Hertz vilket i sin tur definier­ar hän­delse per sekund. För att vi skall kun­na nyt­t­ja den snab­ba upp­da­ter­ings­frekvensen fullt ut måste datorn eller kon­solen hän­ga med och rita upp lika mån­ga bil­dru­tor för att skic­ka till skär­men. Det är det vi kallar bild­hastighet eller “Frames per sec­ond” på engel­s­ka och förko­r­tas FPS. Är den­na lägre än vad skär­mens upp­da­ter­ings­frekvens är används vis­sa tekniker för att det inte skall upp­stå grafik­fel i bilden, så kallad “stut­ter” eller “tear­ing”. Det vi kän­ner igen från PC-världen är Nvidia G‑Sync och AMD Freesync men då gäller det att både grafikko­rt och skärm är kom­pat­i­bla med det­ta samt att Dis­play­Port-kabel används, inte HDMI.

Men i HDMI 2.1‑standarden finns det­ta inbyg­gt och kallas kort och gott VRR (Vari­able Refresh Rate).

Reklam: Förhands­bo­ka Xbox Series X eller Playsta­tion 5 på Webhallen.

Kommentarer